image-2145

Sopimusehdot

BECOME GROUP OY:N ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

LUE KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI

 1. ASIAKASSOPIMUS

Tällä sopimuksella Become Group Oy (myöhemmin Become) ja asiakas solmivat sopimuksen liikuntakeskuksen palvelujen käytön yleisistä ehdoista. Tämä sopimus ei ole liikuntatuotteen ostosopimus eikä sido sellaisen tekemiseen. Mahdollinen liikuntatuotteen osto tehdään aina erikseen. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä Becomen yleiset asiakasehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä liikuntapalveluja hankkiessaan ja käyttäessään. Become ja asiakas sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen kaikkia ehtoja.

 1. LIIKUNTAPALVELUT

Become tarjoaa asiakkailleen liikuntapalveluita, joiden määrä, sisältö ja hinnat kuvataan Becomen internetsivuilla ja/tai asiakkaalle esitettävässä markkinointimateriaalissa.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että näiden palveluiden määrä ja sisältö on jatkuvan kehityksen ja muutoksen alainen ja että Become ei ole velvollinen tiedottamaan näistä muutoksista asiakkaalle henkilökohtaisesti. Tarjottava palvelu voi näin osittain poiketa etukäteen markkinointimateriaalissa ilmoitetusta. Become tiedottaa liikuntapalveluiden muutoksista internet sivuillaan, jossa on tarjolla ajan tasainen tieto liikuntapalveluista.

Becomella on myös oikeus muuttaa liikuntakeskuksen aukioloaikoja joko tilapäisesti tai pysyvästi. Becomella on oikeus tilapäisiin palvelun katkoksiin liikuntakeskuksen parannus- tai huoltotöiden takia. Muutokset liikuntapalveluissa, aukioloajoissa tai palvelukatkokset eivät ole peruste hinnan alennukselle tai liikuntamaksujen palautukselle.

 1. ASIAKASSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Asiakassopimus astuu voimaan välittömästi, kun asiakas on allekirjoittanut asiakassopimuksen, jonka jälkeen se on voimassa toistaiseksi. Allekirjoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköisesti. Asiakassopimuksen voimassaolo ei edellytä voimassaolevaa liikuntatuotteen ostoa. Milloin asiakkaalla ei ole sopimuksen allekirjoituksen jälkeen voimassa olevaa liikuntatuotetta ostettuna, tämä sopimus ei käytännössä häneen vaikuta asiakkaan internet käyttäjätunnusta lukuun ottamatta, mutta on edelleen voimassa. Mikäli asiakas ostaa tällaisen jakson jälkeen uuden liikuntatuotteen, hänen ei tarvitse allekirjoittaa asiakassopimusta uudelleen, vaan kerran solmittu sopimus jatkaa voimassa oloaan. Mikäli asiakas haluaa päättää asiakassopimuksen kokonaan, tulee hänen irtisanoa tämä sopimus kirjallisesti henkilökohtaisesti Becomen asiakaspalvelussa tai sähköpostilla yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Becomella on oikeus purkaa asiakassopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas syyllistyy tämän sopimuksen ehtojen rikkomiseen tai laiminlyö asiakasmaksujensa suorittamisen. Sopimuksen purun yhteydessä asiakas menettää välittömästi oikeutensa liikuntakeskuksen käyttöön. Sopimuksen purun yhteydessä Become ei palauta ennakkoon mahdollisesti maksettuja liikuntamaksuja.

 1. LIIKUNTATUOTTEEN OSTO JA IRTISANOMINEN

Asiakas voi ostaa itselleen liikuntatuotteen Becomen nettikaupasta tai asiakaspalvelusta, kun hän on hyväksynyt ja allekirjoittanut asiakassopimuksen. Liikuntatuotteen osto velvoittaa asiakkaan liikuntatuotteen ehtoihin niiden keston ja maksuehtojen suhteen. Liikuntatuotteen osto katsotaan sitovaksi, silloin kun asiakas on siitä suorittanut ensimmäisen maksuerän.

Toistaiseksi voimassa oleva liikuntatuote on voimassa aina kalenterikuukauden kerrallaan. Määräaikaiset tai muutoin määritellyt tuotteet ovat voimassa tuotetta vastaavan tuotekuvauksen mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevan liikuntatuotteen ostositoumus jatkuu, kunnes asiakas irtisanoo sitoumuksen sähköpostilla tai paikan päällä Becomen asiakaspalvelussa. Toistaiseksi voimassa olevan liikuntatuotteen irtisanominen tulee tehdä viimeistään edellisen kalenterikuukauden viimeiseen päivään mennessä. Mikäli Becomen asiakaspalvelu ei ole kyseisenä päivänä aikataulun mukaan auki, tulee irtisanoutuminen tehdä edellisenä aikataulun mukaisena asiakaspalvelun aukiolopäivänä.
Sopimus ei voi päättyä taukoon. Mikäli asiakkuus on ollut tauolla ja se irtisanotaan tauon aikana tulee maksettavaksi 1 normaalihintainen kuukausi.

 1. NOUDATETTAVAT HINNAT

Becomen liikuntatuotteiden hinnoittelussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Becomen hinnastoa. Becomella on oikeus muuttaa hinnastoaan milloin vain, mutta Becomen on tiedotettava asiakkaitaan sähköpostitse ja internetsivuillaan mahdollisista hinnanmuutoksista viimeistään kahta kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Hinnasto on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja asiakaspalvelussa.

 1. LIIKUNTATUOTTEIDEN YLEISET MAKSUEHDOT

Toistaiseksi voimassa olevat liikuntatuotteet maksetaan pääsääntöisesti kerran kuussa jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Pääasialliset maksutavat ovat verkkolasku, sähköposti tai postitse toimitettava paperilasku, johon lisätään 5€ laskutuslisä. Become toimittaa verkkolaskun niille asiakkaille, jotka ovat aktivoineet verkkolaskutuspalvelun pankissaan.

Seuraavan kuukauden laskun voi maksaa paikan päällä tai omien tietojen kautta verkkosivuillamme edeltävän kuukauden 15. päivään mennessä. Listaa Becomen hyväksymistä maksuvälineistä ylläpidetään Becomen nettisivuilla. Etukäteen maksettuja liikuntamaksuja ei palauteta.

Asiakkaan tili lukittuu, mikäli liikuntatuotteen kuukausimaksua ei ole maksettu 14. vuorokauden sisällä eräpäivästä. Laskutuksen eräpäivä on aina kuun 1.päivä.

 1. ENSIMMÄINEN MAKSU

Asiakkaan ostaessaan toistaiseksi voimassa olevan liikuntatuotteen häneltä veloitetaan liittymisen yhteydessä hinnaston mukainen avainmaksu 10€ ja vähintään kuluvan kuun liikuntamaksu. Kuluvan kuukauden liikuntamaksu lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Kuluvan kuun liikuntamaksu = kuun jäljellä olevien päivien lukumäärä/30 * sopimuksen mukainen kuukausimaksu

 1. LUOTTOTIEDOT

Becomella on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot. Mikäli asiakkaalla on luottotiedoissaan maksuhäiriömerkintöjä Become voi myydä asiakkaalle vain ei jatkuvalla sopimuksella jäsenyyden.

8.2 Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitatakseen mainonnan tehoa.

 1. INTERNETJÄRJESTELMÄ

Jokaiselle asiakkaalle luodaan henkilökohtaiset tunnukset Becomen internetjärjestelmään. Internet järjestelmää käytetään Becomen palveluista tiedottamiseen ja niiden varaamiseen. Järjestelmässä säilytetään myös asiakkaan henkilö-, yhteys- ja laskutustietoja. Asiakkaan tulee syöttää omatoimisesti tarvittavat henkilö-, yhteys- ja laskutustietonsa internetjärjestelmään. Asiakkaan tulee lisäksi pitää omatoimisesti huolta, että tiedot ovat ajan tasaisia ja syöttää omatoimisesti mahdolliset muutokset järjestelmään. Asiakkaiden internettunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia ja niiden luovuttaminen toisen käyttöön on kielletty. Asiakas säilyttää internettunnuksia ja salasanoja huolellisesti.

 1. AVAINTUNNUS JA SALILLE KULKU

Jokaiselle asiakkaalle annetaan käyttöön henkilökohtainen kulkuavain, jolla asiakas pääsee liikuntakeskuksen tiloihin ja jonka avulla hän ilmoittautuu keskukseen saapuessaan. Kulkuavain on pidettävä aina mukana liikuntakeskukseen tultaessa. Asiakas ei saa luovuttaa avaintaan kenenkään toisen käyttöön edes tilapäisesti. Kulkuavain on esitettävä henkilökunnalle vaadittaessa ja asiakkaan on lisäksi pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Asiakkaan on liikuntakeskukseen tullessaan ilmoittauduttava avaimellaan aulassa olevaan ilmoittautumisjärjestelmään. Keskuksen käyntioven ollessa lukittuna on jokaisen salilla kävijän käytettävä avaimensa käyntioven avainlukijassa. Tämä on tehtävä, vaikka samalla oven avauksella tulisi sisään useita henkilöitä.

Mikäli asiakkaan avain katoaa, on tämä velvollinen ilmoittamaan siitä Becomelle välittömästi. Tällöin asiakkaan avaimelta poistetaan kulkuoikeus ja asiakas voi joko etsiä avaimensa tai ostaa uuden avaimen.

 

Mikäli asiakas rikkoo tämän pykälän määräyksiä, on Becomella oikeus periä tästä asiakkaalta hinnaston mukainen rangaistusmaksu ja lisäksi Becomella on oikeus purkaa asiakkaan sopimus välittömästi.

Rangaistusmaksu on 200€. Lisäksi laskutetaan mahdolliset hälytysmaksut kuten vartiointiliikemaksu hälytyskäynnistä.

 1. LIIKUNTAKESKUKSEN KÄYTTÖ

Asiakkaalla, jolla on voimassa oleva liikuntatuote, on oikeus käyttää liikuntakeskusta sen aukioloaikoina. Liikuntakeskuksen aukioloajat ilmoitetaan yhtiön internetsivuilla sekä liikuntakeskuksessa.

Asiakkaalla on velvollisuus poistua tiloista Becomen ilmoittamaan sulkeutumisaikaan 23.00 mennessä. Mikäli asiakas ei poistu tiloista sulkeutumisaikaan mennessä hän saattaa laukaista varashälytyksen, joka kutsuu paikalle vartijan. Becomella on oikeus laskuttaa kaikki hälytyksen aiheuttaman kulut hälytyksen aiheuttaneelta asiakkaalta.

 1. KAMERAVALVONTA

Becomen tiloissa on tallentava kameravalvonta, jota käytetään kulunvalvonnassa ja järjestyksen valvonnassa. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen asiakas hyväksyy kameravalvonnan käytön.

 1. ALAIKÄINEN ASIAKAS

Becomen asiakkuuden alaikäraja on 12 vuotta. 12-14 vuotiaat voivat kuntoilla vanhemman kanssa Becomessa. 15-vuotiaat saavat kuntoilla yksin huoltajan suostumuksella. Alaikäiseltä asiakkaalta edellytetään aina tämän huoltajan suostumusta asiakkuuteen, huoltajan henkilökohtaista käyntiä liikuntakeskuksen asiakaspalvelussa ja kaikkien sopimusten allekirjoittamista alaikäisen asiakkaan puolesta.

 1. ASIAKKAAN VASTUU HARJOITTELUSTAAN

Asiakas harjoittelee Becomessa aina omalla riskillään ja vastaa siitä, että on riittävän terve osallistumaan Becomen järjestämiin liikuntapalveluihin. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että liikunnan harrastamiseen liittyy aina jonkin suuruinen loukkaantumisriski ja että Become ei ole millään tavalla vastuussa asiakkaalle sattuvista liikunta-, rasitus- tai muista vammoista.

 1. ASIAKKAAN KORVAUSVASTUU

Mikäli asiakas rikkoo Becomen omaisuutta käyttämällä liikuntavälineitä vastoin ohjeita tai toimimalla muutoin törkeän huolimattomasti, on tämä siitä korvausvastuussa Becomelle.

 1. SAIRASTAPAUKSET

Mikäli asiakas sairastuu tai vammautuu niin, että hän ei voi osallistua liikuntaan yli kuukauden mittaisena ajanjaksona, hän voi asettaa ostetun liikuntatuotteen sairastauolle. Sairastauon aikana asiakasta ei veloiteta ja hänen liikuntamaksunsa alkavat tauon jälkeen. Sairastauon ehtona on alkuperäisenä esitetty lääkärintodistus liikuntakiellosta. Sairastauko alkaa siitä päivästä, jolloin asiakas ilmoittaa tauosta Becomelle. Sairastauon alkaminen voidaan ilmoittaa Becomelle myös sähköpostitse ennen lääkärintodistuksen esittämistä, mutta tauko astuu varsinaisesti voimaan vasta lääkärintodistuksen esittämisen yhteydessä. Tällöin sairastauko lasketaan alkavaksi sähköpostin saapumispäivää seuraavasta päivästä.

 1. LIIKUNTAKESKUKSEN YLEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HENKILÖKUNNAN OHJEET

Asiakkaan on noudatettava aina liikuntakeskuksessa asioidessaan keskuksen yleisiä järjestyssääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita. Henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas liikuntakeskuksen tiloista, mikäli tämä ei noudata järjestyssääntöjä tai henkilökunnan antamia ohjeita. Henkilökuntaa ovat kaikki keskuksessa työskentelevät henkilöt.

 1. MUUTOKSET SOPIMUKSEN EHTOIHIN

Become pitää oikeuden tehdä muutoksia asiakassopimuksen yleisiin ehtoihin niin, että muutokset eivät koske sopimuksen oleellista sisältöä. Sopimusehtojen muutoksista on tiedotettava yhtiön internetsivuilla ja sähköpostitse niille asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. 

 1. SOPIMUSEN SIIRTO

Becomella on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää sopimusta toiselle, vaan jokaisen asiakkaan on solmittava oma henkilökohtainen asiakassopimus.

 1. KIISTATAPAUKSET

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ja kiistat pyritään ratkaisemaan ensi sijassa neuvottelemalla. Mikäli tämä ei tuo ratkaisua, mahdolliset kiistatapaukset käsitellään Espoon käräjäoikeudessa ja niissä noudatetaan Suomen lakia.

 1. YLIVOIMAINEN ESTE.

Mikäli Becomelle koituu riippumaton ja ennalta arvaamaton sopimusvelvollisuuksiin vaikuttava seikka, johon Become ei kohtuullisena pidettävin toimenpitein ole voinut vaikuttaa eikä sitä tai sen vaikutusta estää, Become ei ole velvollinen korvaamaan liikuntamaksuja eikä palauttamaan jo maksettuja liikuntamaksuja esteen vaikutuksen ajalta.

Become Group Oy

Merivirta 5
02320 Espoo
puh: 0400 379649
email: [email protected]